Commitment to CUSTOMER

"เรามุ่งทัั่นผลิต ฉลากบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติก
ที่มีคุณภาพ ได้มาตราฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค"

Q.P.S คือ หัวใจและถือเป็นหลักสำคัญในการทำงานของ EPPC TEAM
Q – Quality : การมุ่งเน้นที่จะทำการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดจากความมุ่งมั่นของเรา ที่จะทำการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่พร้อมไปด้วยคุณภาพอย่างสมบูรณ์ที่สุด ภายใต้เงื่อนไขคุณภาพ และมาตรฐานที่ ลูกค้าเป็นผู้กำหนด
We intend to focus on manufacture the best quality product beneath customer defined quality requirements.
P – Production Process : การเล็งเห็นซึ่งความสำคัญในการเอาใจใส่ต่อกระบวนการผลิต ตั้งแต่จุดเริ่มต้นกระบวนการอันได้แก่ ทีมงาน, เครื่องจักร,วัตถุดิบ ตลอดจนกรรมวิธีและขั้นตอนในการจัดการผลิต การจัดเก็บสินค้าวัตถุดิบ จนกระทั่งการจัดส่งสินค้าจนถึงมือของลูกค้า รวมถึงระบบความปลอดภัยต่างๆ อันจะนำมาซึ่งการผลิตที่ราบรื่น และสมบูรณ์ที่สุด เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด
We care about the important of manufacturing process right from the starting, the working team, machines, and materials including manufacturing management, material storage, and security all the way to handover product to customer in a streamline manner. This is our meaning of "high quality".
S – Service: การมุ่งมั่นที่จะมอบการบริการที่ดีที่สุด ตรงต่อเวลาที่สุด เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า ตลอดจนการให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงการเปิดรับ และน้อมรับข้อเสนอแนะและคำติชมเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
We intent to deliver best service, timeliness. We give precedence to customer requirment and benefit including openess to all comment, and recommendation to develop for higher customer satisfaction.

Commitment to ENVIRONMENT

ชาว EPPC ทุกคนเข้าใจหลักของการอยู่ร่วมกันระหว่าง ธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเท่าเทียมกัน องค์กรจะเจริญเพียงใด แต่หากไปเบียดเบียน พนักงาน และสิ่งแวดล้อม ก็จะเกิดผลเสียต่อองค์กร หากไม่สามารถดูแลให้เกิดความพอดีและลงตัวได้
EPPC people inderstand the way of living together of business, community, and environment which is equally important.
EPPC จึงสำนึกอยู่เสมอว่า การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการดูแลธรรมชาติ เป็นหน้าที่ของเราทุกคน เพื่อให้ธรรมชาติอยู่ร่วมกับเราได้อย่างยั่งยืน
EPPC always recognize for the duty to be environmental friendly on every team member of us. We need to live with the world nature in a sustainable way.
การเข้าใจกระบวนการผลิตที่ส่งผลให้เกิดคาร์บอนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรับผิดชอบของชาว EPPC เรามุ่งมั่นทีจะปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เพื่อผลิตออกซิเจนทดแทน เราสามารถคำนวนปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากการผลิตจากโรงงานเรา และทราบดีว่าจะต้องดูแล ปลูกป่าเพิ่มปริมาณเท่าใด เพื่อผลิตออกซิเจนชดเชยกับปริมาณคาร์บอนที่เราผลิตออกมา
Understanding the carbon dioxide unleashing relation to the manufacturing process is a paort of our expression to the earth resposiblity of EPPC people. We intent to do the reforestation to increase the Oxygen replacing the rise of Carbon we unleashing.
เพื่อสืบสานนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของเรา แนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมนี้ จะถูกแฝงไว้ในกิจกรรมทุกชนิดที่เราทำ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน ร่วมกันปกป้องสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของไทยอย่างยั่งยืน
To continue our environmental idea and policy, we will include those into all of our activity to give our people a chance to implant conscious on sustainable Thai nature and environmental protection.

Commitment to COMMUNITY

EASTERN PLASPACK เป็นองค์กรเล็กๆ ที่ผลิตงานคุณภาพให้ลูกค้ามากว่า 14 ปี เรามีวันนี้ได้เพราะพนักงานเพียง 30 ชีวิต ที่ทุ่มเท ตั้งใจ ไม่ย้อท้อต่ออุปสรรค และไม่ทิ้งกัน
เราอยู่ร่วมกันประหนึ่งครอบครัวใหญ่ เรารัก ดูแลกันและกันเป็นอย่างดี เราดูแลไปถึงครอบครัวของพนักงานอีกด้วย
เพราะเราเข้าใจ จิตใจ และอยากให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุข EPPC จึงให้ความสำคัญต่อทรัพยากรมนุษย์ ของเราเป็นอย่างมาก เราพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพ ด้านความรู้ ความคิด ภาวะทางอารมณ์ ภาวะผู้นำและความสามัคคี ให้เกิดแก่พนักผ่านการอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบครัวของเรา เป็นครอบครัวที่เล็ก แต่มีประสิทธิภาพ
โอกาสในการเรียนรู้ ยังสืบทอดไปยังลูกหลานในครอบครัวของพนักงานทุกคน ผ่านกิจกรรมและสวัสดิ์การองค์กร การมอบทุนการศึกษา แผนดูแลสุขภาพและอื่นๆ ที่บริษัทตั้งใจมอบให้

นอกจากการดูแลคนในองค์กรแล้ว เรายังดูแลการศึกษาของชุมชนที่เราอยู่ เพื่อให้ชุมชุนโตไปพร้อมๆกับเรา
EASTERN PLASPACK is and SME organizatin operates for more than 14 years of quality maufacturing for our customer. We can go on until today with just 30 peoples which sacrifice full of intention, dedication, no discourages facing hardship, and unabandon. We try to understand people mind and want to have them work happily. Eventually, we see the important of human resources that should be ready to efficeintly develop knowledge, mind thinking, EQ, leadership, and unity. Living as a big family is one of our key of living together successfully. Educational opportunities also our concerns not only our staff but also their descendants through our scolarship, healthcare, and so on.

ความพีงพอใจของท่าน...
คือกำลังใจในการก้าวต่อไปของเรา