เทคโนโลยีคือหัวใจ
ของคุณภาพการผลิต

การพิมพ์ (Printing)

เครื่องพิมพ์ในระบบ โรโตกราเวียร์ Rotogravure Printing M/C จำนวน 3 เครื่อง (8 สี ,10 สี, 12 สี)
ที่สามารถพิมพ์งานได้สูดสุดถึง 12 สี ด้วยความเร็วสูงสุด 180 m./minute

3 Rotogravure Printing M/C Systems (8 colors ,10 colors, 12 colors)
12 maximum printable colors feature with 180 m./minute highest speed

การตัดแยกฟิล์ม (Slitting)

เป็นกระบวนการที่นำม้วนงานพิมพ์
มาทำการตัดแยกขอบออก
และทำการแยกม้วนออกจากกัน

เป็นสินค้าสำเร็จรูปเตรียมส่งให้ลูกค้าสำหรับฉลาก OPP

This is the process to take printed roll
to split the rim out
then seperates the roll apart.

Made as finished product ready for customer delivery of OPP label.

เป็นม้วน Slit เพื่อส่งต่อไปที่แผนกประกบกาว สำหรับฉลากประเภท PVC

The Slit roll is for handover to glue adheresive department for PVC label

การประกบกาว (Center Seal)

เป็นการนำม้วนฟิล์มที่ผ่านการตัดแยกมาแล้ว มาทำการประกาวให้ได้ตามขนาด
มาตรฐานที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนด สำหรับฉลากประเภท PVC

Taking the cut rolling film for centering seal
as customer order size and standard for PVC label.

การตรวจงานพิมพ์ และรอยประกบ
(Doctor or Re-reeling)

เป็นการนำม้วนฟิล์มที่ผ่านการประกบกาวแล้ว มาทำการตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง
ก่อนบรรจุลงกล่อง การตรวจสอบจะทำการตรวจทั้งในส่วนของภาพพิมพ์
และรอยประกบกาวเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพดีที่สุด สำหรับฉลาก PVC แบบงานส่งม้วน

Taking the sealed rolling film to do inspection again before box packing
Inspection will be done on image printing and glue sealing
for the best quality product on rolled delivery PVC

การตัดชิ้นงาน (Cutting)

เป็นการนำม้วนฟิล์มที่ผ่านการประกบกาวแล้ว มาทำตัดชิ้น พร้อมทั้งตรวจสอบคัดแยก
งานที่มีปัญหาออกก่อนจัดส่งให้ลูกค้า สำหรับฉลาก PVC แบบงานตัดชิ้น

Taking the glued film to cut in pieces together with defect screening
prior sending to customer for the cutting PVC label